school and education

Nasza oferta edukacyjna

Bieg dla patrona w Przodkowie

W TECHNIKUM nauka trwa 4 lata dla absolwentów gimnazjum oraz 5 lat dla absolwentów szkoły podstawowej, kończy się maturą i dyplomem technika, jeśli w trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje dla wybranego zawodu:

1

Technik Informatyk - klasa pod patronatem firmy APLITT

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Czytaj dalej
2

Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej - klasa pod patronatem firmy GRAFIX

 • PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
 • PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
Czytaj dalej
3

Technik Architektury Krajobrazu

 • OGR.03.Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • OGR.04.Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Czytaj dalej
4

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Czytaj dalej
5

Technik Rolnik

 • ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
 • ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Czytaj dalejBranżowa Szkoła I stopnia


Nauka trwa 3 lata, uczniowie - młodociani pracownicy podpisują umowę z pracodawcą, w celu przygotowania zawodowego, u którego realizują zajęcia praktyczne, natomiast uczniowie w grupie Monter konstrukcji budowlanych, objęci będą opieką firmy FKP Pomieczyno gdzie będą realizowali zajęcia praktyczne. Pracownik w tym zawodzie wykonuje prace w zakresie montażu konstrukcji metalowych (głównie stalowych), montażu konstrukcji żelbetowych i montażu konstrukcji drewnianych.
W szkole uczniowie uczą się przedmiotów ogólnokształcących, a przedmioty zawodowe odbywają się w systemie kursowym – 4 tygodnie w każdym roku szkolnym; po ukończeniu szkoły zdają egzamin zawodowy organizowany przez Izbę Rzemieślniczą ( w przypadku zawodów, pracodawców zrzeszonych przez CECH) lub w trakcie nauki przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
1

Klasa wielozawodowa

Nauka w klasie wielozawodowej, przedmioty zawodowe nauczane na kursach w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.
Kształcenie w zawodach:
Fotograf, Betoniarz-zbrojarz, Cieśla, Dekarz, Kamieniarz, Kominiarz, Monter izolacji budowlanych, Monter sieci i instalacji sanitarnych, Monter stolarki budowlanej, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz, Zdun, Stolarz, Tapicer, Elektromechanik, Elektryk, Fryzjer, Sprzedawca, Kelner, Blacharz, Kowal, Mechanik-monter maszyn i urządzeń, Operator obrabiarek skrawających, Ślusarz, Zegarmistrz, Złotnik-jubiler, Blacharz samochodowy, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Lakiernik samochodowy, Mechanik motocyklowy, Mechanik pojazdów samochodowych, Ogrodnik, Drukarz fleksograficzny, Drukarz offsetowy, Operator procesów introligatorskich, Garbarz skór, Kaletnik, Krawiec, Kuśnierz, Obuwnik, Jeździec, Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, Pszczelarz, Cukiernik, Piekarz, Przetwórca mięsa, Przetwórca ryb, Kierowca mechanik

Czytaj dalej
2

Zawód Monter konstrukcji budowlanych - NOWOŚĆ

Monter konstrukcji budowlanych wykonuje prace w zakresie montażu konstrukcji metalowych (głównie stalowych), montażu konstrukcji żelbetowych i montażu konstrukcji drewnianych. Z pracami tymi związane są również prace pochodne polegające na konserwowaniu i remontowaniu konstrukcji budowlanych, składowaniu elementów konstrukcyjnych, konstruowaniu niezbędnych rusztowań. Przedmioty zawodowe nauczane są w szkole.
Uczeń kończy kształcenie egzaminem z kwalifikacji BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych.

Czytaj dalej
3

Zawód Kucharz

Kształcenie w zawodzie kucharz jest dla tych, którzy chcą zdobyć zawód i pracować w restauracjach, stołówkach lub innych obiektach gastronomicznych. Szkoła przygotowuje również do samodzielnego założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz daje podstawę do dalszego kształcenia i uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji przydatnych na rynku pracy. Przedmioty zawodowe nauczane w szkole, kwalifikacja HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.

Czytaj dalej
4

Pracownik pomocniczy gastronomii

Zawód dotyczy kwalifikacji: HGT.04. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne.
Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Przedmioty zawodowe nauczane w szkole.

Czytaj dalej
5

Zawód Rolnik

Przedmioty zawodowe nauczane są w szkole, kwalifikacja ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej.

Czytaj dalejCzęsto zadawane pytania

Jak rekrutować do Technikum w Przodkowie?

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie prowadzi nabór do Technikum na podbudowie programowej gimnazjum oraz podbudowie programowej szkoły podstawowej w zawodach:

 • Technik Informatyk;
 • Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej;
 • Technik Rolnik;
 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych;
 • Technik Architektury Krajobrazu.

Nabór prowadzony jest elektronicznie. Kandydaci do szkół rejestrują się w systemie:

http://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

Jak rekrutować do Szkoły Branżowej w Przodkowie?

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie w prowadzi nabór do Branżowej Szkoły I stopnia do klas:

 • Wielozawodowej;
 • Kucharz;
 • Nabór prowadzony jest elektronicznie. Kandydaci rejestrują się w systemie.

  http://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

  Technik Informatyk

  Cele kształcenia w zawodzie

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
  • Wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
  • Projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
  • Programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
  • Projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

  Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

  Cele kształcenia w zawodzie

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej;
  • Prowadzenia procesów drukowania cyfrowego;
  • Przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
  • Obróbki druków cyfrowych;
  • Prowadzenia procesów drukowania przestrzennego 3D;
  • Obróbki przestrzennych druków 3D.

  Technik Architektury Krajobrazu

  Cele kształcenia w zawodzie

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;
  • Urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
  • Urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.

  Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

  Cele kształcenia w zawodzie

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
  • Sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
  • Planowania i oceny żywienia;
  • Organizowania produkcji gastronomicznej;
  • Planowania i realizacji usług gastronomicznych.

  Technik Rolnik

  Cele kształcenia w zawodzie

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • Prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • Prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
  • Organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • Podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

  Branżowa Szkoła I Stopnia - Zawód Kucharz

  Cele kształcenia w zawodzie

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Przechowywania żywności;
  • Sporządzania potraw i napojów;
  • Wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

  Branżowa Szkoła I Stopnia - Klasa Wielozawodowa

  Cele kształcenia w zawodzie

  W klasie wielozawodowej istnieje możliwość podjęcia nauki w wybranym przez ucznia zawodzie zgodnym z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy. Uczeń podpisuje umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcą w wybranym przez siebie zawodzie - LISTA PRACODAWCÓW
  Symbole zawodów - (kliknij)
  Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. W przypadku, gdy uczeń zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.
  Po ukończeniu BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA - KLASY WIELOZAWODOWEJ uczeń może podjąć naukę w Branżowej Szkole II Stopnia lub w liceum ogólnokształcącym i na szkoleniu kursowym zdobyć dodatkową kwalifikację, co pozwoli uzyskać wykształcenie średnie i zawód.

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter konstrukcji budowlanych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu;
  • Montowania elementów konstrukcji budowlanych;
  • Wykonywania prac związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji budowlanych;
  • Zabezpieczania elementów konstrukcji budowlanych przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych.

  Witaj w wersji mobilnej strony ZSP Przodkowo!