school and education

Statut szkoły

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie

 Pobierz statut (1.09.2015)

 Pobierz Aneks do statutu (27.02.2016)

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział II. CELE I ZADANIA

Rozdział III. ORGANA ZESPOŁU

Rozdział IV. ORGANIZACJA ZESPOŁU

Rozdział V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

Rozdział VI. UCZNIOWIE ZESPOŁU

Rozdział VII. SŁUCHACZE ZESPOŁU

Rozdział VIII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W ZESPOLE

Rozdział IX. WEWNĘTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

IX.1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla młodzieży

IX.2. Zasady oceniania oraz szczegółowe kryteria ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w Zespole

IX.3. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach dla dorosłych

Rozdział X. EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

Rozdział XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Kultura

Szacunek do innych to podstawa zadowolonej społeczności. Daj się zaskoczyć!

Profesjonalizm

Każdego ucznia traktujemy indywidualnie, jesteśmy otwarci na wszelkie ambicje.

Przyszłość

Rozwój i ciekawe pomysły to nasza ogromna zaleta. Dążymy do doskonałości!

Witaj w wersji mobilnej strony ZSP Przodkowo!