school and education

Nasza oferta edukacyjna

Bieg dla patrona w Przodkowie
1

Technik Informatyk - klasa pod patronatem firmy APLITT

Nauka trwa 4 lata, kończy się maturą i dyplomem technika, jeśli w trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje:
 • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
Czytaj dalej
2

Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

Nauka trwa 4 lata, kończy się maturą i dyplomem technika, jeśli w trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje
 • AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
 • AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
Czytaj dalej
3

Technik Architektury Kraojobrazu

Nauka trwa 4 lata, kończy się maturą i dyplomem technika, jeśli w trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje:
 • RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Czytaj dalej
4

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Nauka trwa 4 lata, kończy się maturą i dyplomem technika, jeśli w trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje:
 • TG.07. Sporządzanie potraw i napojów;
 • TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Czytaj dalej
5

Technik Rolnik

Nauka trwa 4 lata, kończy się maturą i dyplomem technika, jeśli w trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje:
 • RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej;
 • RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Czytaj dalejBranżowa szkoła 1 stopnia

1

Klasa wielozawodowa

Nauka trwa 3 lata, uczniowie- młodociani pracownicy podpisują umowę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcą u którego realizują zajęcia praktyczne; w szkole uczą się przedmiotów ogólnokształcących, a przedmioty zawodowe odbywają się w systemie kursowym – 4 tygodnie w każdym roku szkolnym; po ukończeniu szkoły zdają egzamin zawodowy organizowany przez Izbę Rzemieślniczą ( w przypadku zawodów, pracodawców zrzeszonych przez CECH) lub w trakcie nauki przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Czytaj dalej
2

Zawód Kucharz

Kształcenie w zawodzie kucharz jest więc dla tych, którzy chcą zdobyć konkretny zawód i pracować w restauracjach, stołówkach i innych obiektach gastronomicznych. Przygotowuje on też do samodzielnego założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak również daje podstawę do dalszego kształcenia i uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji przydatnych na rynku pracy.

Czytaj dalej
3

Zawód Monter konstrukcji budowlanych - NOWOŚĆ

Monter konstrukcji budowlanych może wykonywać prace w zakresie montażu konstrukcji metalowych (głównie stalowych), montażu konstrukcji żelbetowych i montażu konstrukcji drewnianych. Z pracami tymi związane są również prace pochodne polegające na konserwowaniu i remontowaniu konstrukcji budowlanych, składowaniu elementów konstrukcyjnych, konstruowaniu niezbędnych rusztowań.

Czytaj dalejCzęsto zadawane pytania

Jak rekrutować do Technikum w Przodkowie?

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie prowadzi nabór do Technikum na podbudowie programowej gimnazjum w zawodach:

 • Technik Informatyk;
 • Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej;
 • Technik Rolnik;
 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych;
 • Technik Architektury Krajobrazu.

Nabór prowadzony jest elektronicznie. Kandydaci do szkół rejestrują się w systemie:

http://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

Jak rekrutować do Szkoły Branżowej w Przodkowie?

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie w prowadzi nabór do Branżowej Szkoły I stopnia do klas:

 • Wielozawodowej;
 • Kucharz.
 • Nabór prowadzony jest elektronicznie. Kandydaci rejestrują się w systemie.

  http://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

  Technik Informatyk

  Cele kształcenia w zawodzie

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
  • Wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
  • Projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
  • Programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
  • Projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

  Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

  Cele kształcenia w zawodzie

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej;
  • Prowadzenia procesów drukowania cyfrowego;
  • Przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
  • Obróbki druków cyfrowych;
  • Prowadzenia procesów drukowania przestrzennego 3D;
  • Obróbki przestrzennych druków 3D.

  Technik Architektury Krajobrazu

  Cele kształcenia w zawodzie

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;
  • Urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
  • Urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.

  Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

  Cele kształcenia w zawodzie

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
  • Sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
  • Planowania i oceny żywienia;
  • Organizowania produkcji gastronomicznej;
  • Planowania i realizacji usług gastronomicznych.

  Technik Rolnik

  Cele kształcenia w zawodzie

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • Prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • Prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
  • Organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • Podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

  Branżowa Szkoła I Stopnia - Zawód Kucharz

  Cele kształcenia w zawodzie

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Przechowywania żywności;
  • Sporządzania potraw i napojów;
  • Wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

  Branżowa Szkoła I Stopnia - Zawód Kucharz

  Cele kształcenia w zawodzie

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter konstrukcji budowlanych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu;
  • Montowania elementów konstrukcji budowlanych;
  • Wykonywania prac związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji budowlanych;
  • Zabezpieczania elementów konstrukcji budowlanych przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych.

  Branżowa Szkoła I Stopnia - Klasa Wielozawodowa

  Cele kształcenia w zawodzie

  W klasie wielozawodowej istnieje możliwość podjęcia nauki w wybranym przez ucznia zawodzie zgodnym z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy. Z dniem 01.09.2017 roku uczeń podpisuje umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcą w wybranym przez siebie zawodzie (lista możliwych miejsc pracy znajduje się na naszej szkolnej stronie internetowej). Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. W przypadku, gdy uczeń zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie. Po ukończeniu BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - KLASA WIELOZAWODOWA uczeń może podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym i na szkoleniu kursowym zdobyć dodatkową kwalifikację, co pozwoli uzyskać wykształcenie średnie i zawód.

  Symbole zawodów - do pobrania (kliknij)

  Witaj w wersji mobilnej strony ZSP Przodkowo!