school and education

Terminarz naboru

lp Rodzaj czynności Rodzaj dokumentów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Wniosek (wydruk z systemu http://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat podpisany przez rodzica /opiekuna prawnego)

Załączniki (jeżeli istnieje potrzeba):
a) oświadczenie* o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d)dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
d) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
f) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
g) oświadczenie pracodawcy o zamiarze podpisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, a od 1 września 2017 umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego - dla kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia
h) oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez kandydata,
od 08.05.2017 r.
do 14.06.2017 r.
do godz.1500
11.07.2017 r.
od godz. 900
do 28.07.2017 r.
do godz. 1500
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 23.06.2017 r. od godz. 1100
do 27.06.2017 r.
do godz.1500
-----------------
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy do 29.06.2017 r.
do godz. 1500
do 17.08.2017 r.
do godz. 1500
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 07.07.2017 r.
do godz. 1200
do 18.08.2017 r.
do godz. 1200
5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły do 11.07.2017 r.
do godz. 1500
21.08.2017 r.
do godz. 1200
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu a) świadectwo ukończenia gimnazjum
b) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
c) kwestionariusz osobowy
d) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
e) Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia, którzy do 1.09.2017 r. nie ukończą 16 lat muszą dostarczyć opinie PPP o braku przeciwskazań do pobierania praktycznej nauki zawodu
f) 2 zdjęcia
g) karta zdrowia
h) karta informacyjna z pieczątką gimnazjum
i) TR dokumenty związane z nauką jazdy ciągnikiem
od 10.07.2017 r. od godz. 1200
do 13.07.2017 r. do godz. 1500

Dla uczniów-młodocianych pracowników przedłużamy termin dostarczania zaświadczeń lekarskich do 19 sierpnia 2017 r
od 18.08.2017 r. od godz. 1200
do 25.08.2017 r. do godz. 1500
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 14.07.2017 r.
do godz. 1200
do 28.08.2017 r.
do godz. 1200
8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc. (w razie wystąpienia konieczności potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniach, termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przedłuża się do 27 lipca 2017 r. do godz. 1500) niezwłocznie, nie później niż do 14.07.2017 r. do godz. 1500 niezwłocznie, nie później niż do 28.08.2017 r. do godz. 1500

Kultura

Szacunek do innych to podstawa zadowolonej społeczności. Daj się zaskoczyć!

Profesjonalizm

Każdego ucznia traktujemy indywidualnie, jesteśmy otwarci na wszelkie ambicje.

Przyszłość

Rozwój i ciekawe pomysły to nasza ogromna zaleta. Dążymy do doskonałości!

Witaj w wersji mobilnej strony ZSP Przodkowo!