school and education

Terminarz naboru

lp Rodzaj czynności Rodzaj dokumentów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek (wydruk z systemu http://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat podpisany przez rodzica /opiekuna prawnego)

Załączniki (jeżeli istnieje potrzeba):
a) oświadczenie* o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d)dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
d) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
f) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
g) oświadczenie pracodawcy o zamiarze podpisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, a od 1 września 2018 umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego - dla kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia
h) oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez kandydata,
od 14.05.2018 r.
do 20.06.2018 r.
do godz.1500
13.07.2018 r.
od godz. 900
do 10.08.2018 r.
do godz. 1200
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 22.06.2018 r. od godz. 1200
do 26.06.2018 r.
do godz.1500
-----------------
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 05.07.2018 r.
do godz. 1500
do 24.08.2018 r.
do godz. 1500
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 06.07.2018 r.
do godz. 1200
do 27.08.2018 r.
do godz. 1200
5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły Od 06.07.2018 r.
od godz. 1200 do 09.07.2018 r.
do godz. 1500
Od 27.08.2018 r.
od godz. 1200 do 28.08.2018 r.
do godz. 1500
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. a) świadectwo ukończenia gimnazjum
b) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
c) kwestionariusz osobowy
d) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
e) 2 zdjęcia
f) TR dokumenty związane z nauką jazdy ciągnikiem
od 06.07.2018 r. od godz. 1200
do 11.07.2018 r. do godz. 1500

Dla uczniów-młodocianych pracowników przedłużamy termin dostarczania zaświadczeń lekarskich do 19 sierpnia 2018 r
od 27.08.2018 r. od godz. 1200
do 30.08.2018 r. do godz. 1200
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych Od 12.07.2018 r.
od godz. 1200
Od 31.08.2018 r.
od godz. 1200
8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły Pomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc. (w razie wystąpienia konieczności potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniach, termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przedłuża się do 27 lipca 2018 r. do godz. 1500) niezwłocznie, nie później niż do 13.07.2018 r. do godz. 1500 niezwłocznie, nie później niż do 31.08.2018 r. do godz. 1500

Kultura

Szacunek do innych to podstawa zadowolonej społeczności. Daj się zaskoczyć!

Profesjonalizm

Każdego ucznia traktujemy indywidualnie, jesteśmy otwarci na wszelkie ambicje.

Przyszłość

Rozwój i ciekawe pomysły to nasza ogromna zaleta. Dążymy do doskonałości!

Witaj w wersji mobilnej strony ZSP Przodkowo!